توضیحات

کاکتوس ازجمله زیباترین ومتنوع ترین گیاهان خانگی هستند اکثرانواع کاکتوس ها  حتی دردست یک صاحب تازه کارنیز به راحتی رشد میکنند.این کاکتوس مصنوعی با رنگ سبز منحصر به خود زیبایی و ارتباط با طبیعت را به خانه شما می آورد. قرار دادن آن ها بر روی میز، یا در کنار ورودی خانه ها ویا در کنار پنجره ها تناسب زیبایی را ایجاد می کند به طوری که حس گل های طبیعی را به شما القا می کند.