گلهای شاخه ای را می توانید در گلدان قرار دهید یا به همان صورت استفاده کنید.

[wpdrating]