گلهای ساخت فرانسه را به قیمت بازار استانبول بخرید.